Blasimon, l'abbaye Saint-Nicolas, photos Christelle Counilh, nov. 2020